Artikel 1 - Geldigheid 

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uitgaande van Moovartes BV, Toekomstlaan 16, 3660 Genk, met ondernemingsnummer 0433.793. 403, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren (hierna: “Moovartes”) en op elke overeenkomst aangegaan tussen Moovartes en iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten aankoopt van Moovartes voor professionele doeldeinden (B2B-context) dan wel privédoeleinden (B2C-context) (hierna: de "Klant”), inclusief iedere bestelling, met uitzondering van aanbiedingen en/of bestellingen die de Klant online plaatst op, of overeenkomsten die  afgesloten worden via de webshop van Moovartes, https://webshop.SproFit.com, waarop de daar vermelde algemene voorwaarden van toepassing zijn. b)  Door een overeenkomst aan te gaan met Moovartes en mits voorafgaandelijk de algemene voorwaarden ter beschikking werden gesteld aan de Klant, erkent de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden van Moovartes (hierna: de “Voorwaarden”) te kennen en integraal te aanvaarden. Door een overeenkomst aan te gaan met Moovartes doet de Klant uitdrukkelijk afstand van haar eigen voorwaarden en erkent zij de exclusieve werking van de huidige Voorwaarden, tenzij Moovartes zich voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verklaart met de voorwaarden van de Klant. De Klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de Voorwaarden in de toekomst kunnen wijzigen, zodanig dat de Klant bij iedere bestelling geacht wordt de op dat ogenblik bestaande algemene voorwaarden te hebben gelezen, aanvaard en goedgekeurd te hebben. In een B2C-context is de Klant evenwel slechts gebonden voor zover wijzigingen aan de algemene voorwaarden uitdrukkelijk ter kennis werden gebracht door Moovartes. c) Voor zover er door Moovartes gebruik wordt gemaakt van eventuele bijzondere voorwaarden en/of afwijkende bepalingen in een aanbieding, offerte of overeenkomst, genieten voornoemde bepalingen voorrang op huidige Voorwaarden, waarbij huidige Voorwaarden alsdan een aanvullende functie vervullen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Moovartes werden aanvaard. Indien Moovartes dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen heeft aanvaard, behouden huidige Voorwaarden een aanvullende werking. 

Artikel 2 - Aanbod  - bestellingen

a) Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden Moovartes niet tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Zodra de Klant op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze een bestelling plaatst bij Moovartes, schriftelijk (per e-mail, fax of gewone post), is de Klant gebonden door haar opdracht. Een overeenkomst met Moovartes komt slechts tot stand op het ogenblik van schriftelijke bevestiging  door Moovartes van de aanvaarding van de schriftelijke aanvraag van de Klant.b) Geen enkele door Moovartes aanvaarde bestelling kan geannuleerd worden door de Klant, tenzij met schriftelijke toestemming van Moovartes. Bij gebreke hiervan heeft Moovartes het recht om aan de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% aan te rekenen op het bedrag van de bestelling (incl. BTW), onverminderd het recht van Moovartes om de werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen. In een B2C-context bedraagt de forfaitaire schadevergoeding 20% van het bedrag van de bestelling, dewelke bovendien mutatis mutandis geldt ten voordele van de Klant indien Moovartes de bestelling annuleert. 

Artikel 3 - Prijzen

Prijzen zijn opgegeven in euro, gebaseerd op een levering “ex works” (Incoterms 2020) en exclusief BTW (B2B-context) / inclusief BTW (B2C-context), douane-of invoerrechten en andere belastingen, tenzij anders aangegeven. Indien na het afsluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, vennootschapsbelasting, importtarieven e.d.m. verhogingen ondergaan, of er zouden zich koersfluctuaties voordoen, zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta, ook al geschieden deze ingevolge een reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheid, kunnen deze worden doorgerekend aan de Klant. Moovartes informeert de Klant dienaangaande onverwijld en de Klant zal alsdan over de mogelijkheid beschikken de Overeenkomst te beëindigen. Moovartes houdt zich het recht voor om vergissingen of fouten in opgegeven prijzen te corrigeren. 

Artikel 4 - Leveringsvoorwaarden

a) De door Moovartes opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn geenszins verbindend voor Moovartes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven door Moovartes. De Klant erkent en aanvaardt dat de levering van de producten onderhevig is aan de beschikbaarheden van de producten en toebehoren op de markt. Een eventuele laattijdige levering geeft geen aanleiding en/of recht op een schadevergoeding, noch annulering van bestelling of ontbinding van de overeenkomst. b) Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant ex works (Incoterms 2020). Het vervoer geschiedt steeds onder verantwoordelijkheid van de Klant, zelfs indien de goederen verkocht werden franco plaats van bestemming. c) Leveringen franco zijn enkel mogelijk vanaf € 125 (excl. BTW). d) De verzendingskosten: Bij een bestelbedrag < € 125 (excl. BTW) = € 15 (excl. BTW). e) De Klant aanvaardt dat de afleveringsgegevens van de post/koerierdienst dan gelden, ter bepaling van de datum van levering. De Klant wordt geacht de goederen in ontvangst te hebben genomen op de datum dat de postbode/koerier zich met de levering op het leveringsadres heeft aangeboden, zoals bepaald in de afleveringsgegevens van de post/koerierdienst. f) De Klant moet in dat geval het pakket en de bestelling hoe dan ook bij levering controleren. Als de Klant bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit binnen 24 uur laten vastleggen op het transportborderel, voor hij tekent voor ontvangst. Het zonder voorbehoud in ontvangst nemen van de producten door de Klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. 

Artikel 5 - Facturatie en betaling

a) De facturen van Moovartes zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Moovartes binnen de 8 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld op de factuur. De Klant is niet gerechtigd om enige korting te eisen, om schuldvergelijking toe te passen of om een bedrag in te houden, om welke reden dan ook. b) Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Moovartes beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het openstaande bedrag een conventionele moratoire interest verschuldigd gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet betreffende de Bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% op het openstaande factuurbedrag (incl. BTW), met een minimum van 40 EUR per factuur. Moovartes behoudt zich verder het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, of enige andere inbreuk van de Klant op haar verbintenissen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Klant op te schorten of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat Moovartes kan laten gelden. De bepalingen van huidig artikel 5 b) zijn, uitsluitend in een B2C-context, mutatis mutandis van toepassing ten voordele van de Klant ten aanzien van Moovartes indien Moovartes haar verbintenissen niet nakomt, uitgezonderd in geval van overmacht. c) Moovartes heeft het recht om op elk ogenblik vanaf de contractsluiting te eisen dat de Klant voldoende waarborgen verleent om zijn solvabiliteit te bewijzen. d) Op straffe van verval, en onverminderd de overige bepalingen in deze Voorwaarden, moet de Klant elke klacht over een factuur per aangetekend schrijven indienen bij Moovartes, uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, bij ontstentenis waaraan de factuur geacht wordt integraal te zijn aanvaard. e) Ingeval de overeenkomst betrekking heeft op de verhuur van Kinetec-toestellen zal bij laattijdige of niet-betaling op de vervaldag de Klant het Kinetec-Toestel en de iPad onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 uur aan Moovartes in hun oorspronkelijke staat en in de originele, onbeschadigde verpakking terugbezorgen. 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

a) De geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van Moovartes tot het moment van de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Moovartes te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde producten beslag zou komen leggen. De Klant verbindt zich er eveneens toe de producten in goede staat te bewaren en te onderhouden totdat de prijs volledig werd betaald. b) Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of Moovartes ernstige aanwijzingen heeft dat de Klant die verplichtingen niet zal nakomen, is Moovartes zonder enige vorm van ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te halen/te nemen en dit op kosten van de Klant. De laattijdige betaling van een factuur geldt als ernstige aanwijzing dat de Klant haar verbintenissen niet zal nakomen en verschaft Moovartes het recht de uitvoering van haar diensten onmiddellijk op te schorten alsmede de producten waar haar eigendomsvoorbehoud op geldt terug te nemen. De Klant machtigt onherroepelijk Moovartes om de plaats te betreden waar die goederen zich bevinden en die goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen, of indien die aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te halen/te nemen. 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Moovartes of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Moovartes. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Moovartes. De documenten, plannen en beschrijvingen maken integraal deel uit van de overeenkomst. 

Artikel 8 - Klachten

a) Andere klachten dan vermeld in art. 4.f, omtrent de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde producten dienen om ontvankelijk te zijn per aangetekend schrijven toe te komen bij Moovartes: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering waarbij controle niet mogelijk is zoals voorzien in art. 4.f, onmiddellijk na de levering (alleszins uiterlijk binnen de 24 uur) (b) in geval van klacht wegens niet-conforme factuur, binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur en (c) in geval van verborgen gebreken binnen de zestig (60) dagen na ontdekking van het gebrek door de Klant of na het moment waarop dergelijke ontdekking door de Klant redelijkerwijze had kunnen gebeuren. In een B2C-context geldt evenwel dat klachten omtrent de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde producten om ontvankelijk te zijn per aangetekend schrijven dienen toe te komen bij Moovartes binnen volgende termijnen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering waarbij controle niet mogelijk is zoals voorzien in art. 4.f, onmiddellijk na de levering (alleszins uiterlijk binnen de vijf (5) dagen) (b) in geval van klacht wegens niet-conforme factuur, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur en (c) in geval van verborgen gebreken binnen de zestig (60) dagen na ontdekking van het gebrek door de Klant of na het moment waarop dergelijke ontdekking door de Klant redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Bij gebreke hieraan vervalt ieder recht van de Klant. Onverminderd het voorgaande, kan Moovartes uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken (i) indien wordt aangetoond dat het gebrek in de kiem reeds aanwezig was op het ogenblik van de afhaling en/of levering en (ii) op voorwaarde dat het gebrek zich manifesteert binnen twaalf (12) maanden (dag-op-dag) vanaf de dag van de levering. b) Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Klant zelf of door derden), vallen niet onder garantie. De garantie vervalt eveneens indien de Klant en/of derden aanpassingen deden of werken uitvoerden aan de producten. c) Tenzij in geval van opzet en/of grove schuld in hoofde van Moovartes en haar aangestelden en/of lasthebbers, is Moovartes nooit aansprakelijk voor bedrijfs- en/of indirecte- en/of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten of hiermee verband zouden houden. Moovartes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelden, of enige andere externe oorzaak. Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Moovartes is steeds beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief BTW.

Artikel 9 - Overmacht

a) Ingeval de uitvoering van de verbintenissen van Moovartes onmogelijk dan wel moeilijker, duurder en/of tijdrovender wordt dan voorzien op het ogenblik van de aankoop door de Klant, is Moovartes gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden middels schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Indien in een B2C-context de periode van overmacht langer duurt dan zes (6) maanden, is de Klant gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden. b) Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Moovartes die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpt Moovartes onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, maatregelen opgelegd door de overheid, lockdown, pandemie, oorlog, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, ….

Artikel 10 – Nietigheid - verzaking

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Moovartes om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – GDPR

De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt conform de privacyverklaring van Moovartes: https://moovartes.com/nl/privacy-policy.

Artikel 12 - Geschillen

a) Op alle door Moovartes afgesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht. b) Voor alle geschillen aangaande de sluiting, de geldigheid, de interpretatie of de (niet-)uitvoering van de overeenkomst of van deze Voorwaarden, is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren bevoegd, onverminderd het recht van Moovartes om de Klant te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor diens woonplaats of maatschappelijke zetel. In een B2C-context zijn de rechtbanken van de woonplaats van de Klant bevoegd.