Privacy Policy 

Identiteit van de onderneming

MOOVARTES bv, Toekomstlaan 16, 3600 Genk, met ondernemingsnummer 0433 793 403, RPR Antwerpen - afdeling Tongeren, hierna "Moovartes" of " wij". 

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die Moovartes o.m. via de website http://moovartes.com en/of n.a.v. beurzen of events en/of bij het afsluiten van offline overeenkomsten (koop-huur) verzamelt en (ii) het gebruik ervan door Moovartes voor o.m. uitvoering van de afgesloten overeenkomst en/of voor (gepersonaliseerde) marketing doeleinden. Hieronder lichten wij dan ook kort toe welke gegevens wij van u vragen en wat wij er precies mee doen. Mocht u hieromtrent vragen en/of opmerkingen hebben, nodigen wij u vriendelijk uit zich te richten tot het e-mailadres info@moovartes.com. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 

Bij een bezoek aan de Website verzamelen wij uw technische informatie. Hieronder wordt voornamelijk verstaan uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt). 

Bij het afsluiten van een koop-verkoop of huurovereenkomst via de Website of offline zullen wij eveneens bepaalde identiteitsgegevens van u verzamelen, zoals uw aanspreektitel, naam, leverings- en/of facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens (BTW-nr en dergelijke meer). Daarenboven zullen wij eveneens in aanraking komen met enkele financiële gegevens (zoals bankkaartnummer en dergelijke meer) en beperkte niet gevoelige medische gegevens (zoals de naam van de behandelende dokter en de indicatiestelling). 

Tot slot kan het gebeuren dat wij uw identiteits- en werkgegevens bekomen n.a.v. een beurs, een event of bij registratie voor onze nieuwsbrief. 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Technische informatie via cookies:
 • Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies de voormelde technische informatie  en de informatie over uw browsing gedrag.
 • Identiteitsgegevens, financiële gegevens en beperkte niet gevoelige medische gegevens via formulieren en overeenkomsten: Wanneer u een koop-verkoop of huurovereenkomst afsluit op onze Website of offline, dan verzamelen wij via het bestelformulier/de overeenkomst uw identiteitsgegevens, financiële gegevens bij de betalingsafhandeling, de informatie m.b.t. de bestelde producten en beperkte niet gevoelige medische gegevens.
 • Contactgegevens via formulieren of n.a.v. events en beurzen:
  Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame-mailing, dan bekomen wij uw e-mailadres via het invulformulier. Ook komt het voor dat wij n.a.v. een event en/of beurs uw contactgegevens bekomen.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

 • Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website.
 • Uw identiteitsgegevens, financiële gegevens en beperkte niet gevoelige medische gegevens gebruiken we om (i) de geplaatste bestelling en afgesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren, m.n. te leveren en te factureren en/of (ii) u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame toe te sturen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

 • Uw technische informatie mogen wij verwerken, omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 
 • Uw identiteitsgegevens, beperkte medische niet gevoelige informatie en uw bestelde producten mogen wij verwerken met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst, m.n. uw bestelling. Zonder uw naam, adresgegevens en dergelijke meer kunnen wij onmogelijk uw bestelling tot bij u brengen. Het is dan ook noodzakelijk dat wij deze gegevens van u vragen. Vaak dienen wij als onderneming uw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het is ook in ons gerechtvaardigd belang om bijvoorbeeld de naam van uw behandelende arts te kennen teneinde onze dienstverlening te verbeteren.
 • Uw financiële gegevens dienen wij aan u te vragen om uiteindelijk de betaling van uw bestelling mogelijk te maken. 
 • Uw contactgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij in principe u op voorhand uw toestemming vragen. Indien u in het verleden ooit een product bij ons hebt aangekocht, kan het voorvallen dat wij u af en toe onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame eveneens doorsturen, zelfs zonder dat u hiervoor toestemming hebt gegeven. In dit laatste geval doen wij dat omdat wij van oordeel zijn dat u mogelijks voor gelijkaardige producten of diensten door ons aangeboden, geïnteresseerd kan zijn.
 • U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna wij u dergelijke e-mails niet langer zullen versturen. U zal hier bij elke e-mail/nieuwsbrief de mogelijkheid krijgen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de maker/host van onze Website, de bank/betalingsdienstverlener die het betalen van uw bestelling mogelijk maakt en tussen zal komen van zodra u met uw kaart de betaling wenst uit te voeren of onze partner die bij u een toestel komt leveren. Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Welke zijn uw rechten?

U heeft volgende rechten: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken. Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen. Om die rechten uit te oefenen kunt u:

 • Zelf de instellingen van uw klantenaccount in de webshop aanpassen; en/of
 • een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres info@moovartes.com (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ (e-mail: contact@apd-gba.be).